කෘෂි තොරතුරු

දුඹුරු පැල කීඩෑවා යනු වී වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධකයා වන අතර, වගාවේ ඹිනෑම අවධියක ශාක පාදස්ථයේ සිටිමින් යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. මෙම හානියේ දී ගොයම තැනින් තැන කවාකාර අල්ලි ලෙස මිය යයි. හානියට ලක් වූ ශාක ඇද ‍වැටේ. මෙය කීඩෑ පිලිස්සුම ලෙස හැදින්වේ. මෙම හානිය දුටු විගස කුඹුරේ ජලය කපා හරින්න. අනවශ්‍ය ලෙස නයිට්‍රජන් පොහොර යෙදීමෙන් වලකින්න. පඳුරක කීඩෑවන් 4 කට වැඩියෙන් සිටීනම් නිර්දෙශීත කෘමි නාශකයක් යොදන්න.

1. නිරෝගී ඒකාකාර වර්ධනයක් සහිත කුඹුරේ කොටසක් තොරාගෙන එමකොටසේ වල්පැල,වෙනත් වී ප්‍රභේද ඉවත් තරන්න. 2. වගාව පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින්න. 3. කරලින් 85% පැසුනු පසු අස්වනු නෙලාගන්න. 4. අස්වැන්න දිනක් ගබඩාකර තබා අතුරණුවක් මත පයින් පාගා බීජ වෙන්කර පිරිසිදු කරගන්න. 5. හොඳින් පිරිසිදුකරගත් බීජ සම්පූර්ණ දින තුනක් පමණ වියලා ‍පිරිසිදු පොලිසැක් කවරයක බහා අට්ටියක් මත ගබඩාකරන්න. 6. මෙම බිත්තර වී විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරි යල කන්නය සඳහා යොදාගන්න.

වල් වී හඳුනා ගත හැකි ආකාරය - 1. කඳ පාදස්තය රතු දූඹුරු පැහැ වීම 2.ක‍ඳේ වායව මුල් පැවතීම. 3.පත්‍ර ලා පැහැති වීම හා දිගින් වැඩි වීම.4.රතු හා සුදු නාඩු ප්‍රභේදවලට සමාන බීජ පැවතීම / ඉදිරි කන්නයේ වල් වී පැතිරීම පාලනයට පහත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න. 1.බීජ හැලීමට පෙර වගාකල ප්‍රභේද ලක්ෂණ නොමැති ගොයම් ගස් කුඹුරින් ඉවත් කිරීම. 2. ඉදිරි කන්නයේ වැපිරීමට මාසයකට පෙර ගැඹුරින් බිම් සැකසීම. 3. ජලය බැඳ වල් පැලවීමට හැර නැවත බිම් සැකසීම හා හොඳින් කුඹුර මට්ටම් කිරීම.4. පිරිසිදු බිත්තර වී බාවිතයෙන් වගාව සිදුකිරීම. 5. හැකි පමණ පැරෂුට් හා යන්ත්‍රයෙන් පැල සිටුවීම.6.වල් මර්ධනය සඳහා දින 0-3 අතර පෙටිලැක්ලෝර් (සොෆිට් ,ක්ලියර්.සොලිට්)වල්නාශකය යොදාගන්න.6.වගාව පිළබඳ නිරන්තර පරීක්ෂාවෙන් සිටින්න.

ඔබගේ ජීවදත්ත තොරතුරු සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන, අඹේපුස්ස යන ලිපිනයට යොමු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 033 2273359 ට අමතන්න

Demontration Purpose

test information